60 lat GS

1945

Powstała z połączenia Spółdzielni Spożywców "Żukowianka" (założonej 21.01.1945 r.) i Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"

1946 - 1957

Obowiązującą do dzisiaj nazwę Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska“"w Żukowie uchwalono na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 24 stycznia 1949 roku. W 1950 roku Spółdzielnia liczyła już 1049 członków i należała do największych w powiecie. W 1953 r. GS "SCh" w Żukowie posiadała 10 sklepów spożywczych, sklep tekstylny, masarski, piekarski, mieszany, sklep potrzeb kulturalnych i magazyny. W roku 1957 Spółdzielnia w Żukowie osiągnęła niebywały na tamte czasy zysk w wysokości 165 tys. złotych.

1958 - 1970

W latach sześćdziesiątych konsekwentnie realizowano plany inwestycyjne. Oddano do użytku kilka nowych obiektów handlowych i produkcyjnych: sklep spożywczy w Przyjaźni (1963), sklep spożywczy w Babim Dole (1964), Wiejski Dom Towarowy w Żukowie (1970). W 1970 r. liczba członków spółdzielni doszła do 3000, członkowie pochodzili z trzech gromad: Żukowo, Banino i Firoga. Takim wskaźnikiem nie mogła poszczycić się żadna spółdzielnia w rejonie kartuskim. W tym też roku wiceprezesem ds. obrotu rolnego został Leon Regliński, pozostający w zarządzie do dziś.

1971 - 1974

Rok 1974 przyniósł nową reorganizację w spółdzielczości, nader niekorzystną dla dobrze prosperującej GS"SCh", zmuszona też była do odpłatnego przekazania części majątku na rzecz Spółdzielni"SCh"w Gdańsku. Pomimo braku samodzielności, żukowska spółdzielnia nadal rozwijała się i powiększała liczebność punktów sprzedaży i usług. Wysokie tempo rozwoju spółdzielni oraz niesprawiedliwy podział zysków w dużej części wypracowany przez GS w Żukowie, które trafiły do ogólnej puli, skłoniły władze polityczno - administracyjne gminy do poparcia idei reaktywowania samodzielnej GS"SCh"w Żukowie.

1975 - 1985

Udało się to 1 stycznia 1982 roku, tyle że obszar działania zawężono do gminy Żukowo. Spółdzielnia dysponowała wówczas znaczną siecią 35 sklepów spożywczych, 3 składami towarów masowych, 6 barami, restauracją, masarnią, piekarnią, młynem, 3 punktami usługowymi i 4 punktami skupu płodów rolnych. Zatrudniano wówczas aż 250 pracowników. Rok 1985, GS w Żukowie, kierowana (od 1.09.1984) przez urzędującego do dziś prezesa zarządu Mieczysława Woźniaka może zaliczyć do udanych. Uruchomiony został nowy sklep na osiedlu Wybickiego, rozpoczęto przygotowania do budowy sklepów w Rębiechowie, Pępowie, Leźnie i Niestepowie. Osiągnięcia Spółdzielni miały znaczący wpływ na uzyskanie przez gminę Żukowo tytułu Mistrza Gospodarności w ogólnokrajowym konkursie.

1986 - 1990

Kolejne lata przyniosły realizację następnych inwestycji, co zostało dostrzeżone przez CZS w Warszawie, która przyznała 3 mln zł na dalszy rozwój żukowskiej spółdzielni. W tym też roku (1987) GS w Żukowie wypracowała zysk w wysokości 80,5 mln zł, na tamte czasy kwotę wręcz zawrotną.

1991 - 1995

Początek lat dziewięćdziesiątych nie był łatwy dla gminnych spółdzielni. Jednak dzięki optymizmowi prezesa Mieczysława Woźniaka, który nie podzielał powszechnej wówczas opinii, że nad spółdzielczością gromadzą się czarne chmury, GS"SCh"w Żukowie udało się przetrwać. Konieczne stały się: wyselekcjonowanie ekonomiczne przydatnych spółdzielni placówek handlowych i za tym idącą redukcję zatrudnienia. Dokonano tego przy obopólnym zrozumieniu sytuacji, bez masowych zwolnień.

1996 - 2005

W 1996 roku udało się zakończyć długi i trudny proces przejmowania na mienie spółdzielni użytkowanych przez lata nieruchomości i gruntów. Znowelizowane prawo spółdzielcze przyznało prawo własności majątku członkom spółdzielni. Świadomość własności spółdzielczego majątku oraz zasady gospodarki rynkowej zdopingowały spółdzielców do aktywnego współudziału w podejmowaniu przez zarząd działań i inicjatyw prorozwojowych. W celu zwiększenia konkurencyjności sieci sklepów spożywczych, przeprowadzono ich modernizacje oraz dostosowano techniki handlu i usługi przysprzedażne do współczesnych potrzeb i oczekiwań klientów. Sklepowe klimatyzacje, przestronność i funkcjonalność urządzeń sklepowych już od 1997 roku systematycznie dynamizowały wielkość sprzedaży w 10 placówkach handlowych - w tym 2 sklepach firmowych. Perspektywa przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nakazywała przygotowanie szczegółowego i ekonomicznie realnego do zrealizowania planu spełnienia nowych wymagań sanitarnych i technologicznych przy produkcji wędlin i pieczywa w posiadanych zakładach przetwórczych. Dzisiaj Spółdzielnia jest na finiszu realizacji tego planu. Ma zapewnioną umową, pomoc finansową z funduszy Unii i środków rządowych w ramach programu SAPARD.